เงินกู้,เงินกู้ด่วน,สินเชื่อเงินสด,เงินด่วน,สินเชื่อส่วนบุคคล,สินเชื่อบุคคล,กู้เงินด่วน,กู้เงิน,บัตรกดเงินสด,บัตรเงินสด

เงินกู้   เงินกู้ด่วน   สินเชื่อเงินสด   บัตรเครดิต

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (เงินกู้ เพื่อการศึกษา)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยมีหลักการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีภายในประเทศ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบซึ่งต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรและประเภทวิชาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้ว โดยได้เริ่มดำเนินการให้กู้ยืมครั้งแรกในปีการศึกษา 2539 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 มีผลให้ กยศ. มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืม
1. มีสัญชาติไทย

2. มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ยกเว้นผู้ขอกู้ยืมรายเก่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ย้อนหลังไปมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี หรือตามที่คณะกรรมการ กยศ. กำหนดเป็นครั้งคราวต่อมาภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
2.1 รายได้รวมของนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
2.2 รายได้รวมของนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา
2.3 รายได้รวมของนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว


3. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
4. ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก
7. เป็นผู้มีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
8. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
9. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้
1. เป็นข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่า หรือ
2. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ หรือ
3. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป

วงเงินให้กู้ยืม (เงินกู้ เพื่อการศึกษา)

มัธยมศึกษาตอนปลาย กู้ได้ไม่เกิน         55,440 บาท/ปี
ปวช. กู้ได้ไม่เกิน         62,500 บาท/ปี
ปวท./ปวส. หรืออนุปริญญา กู้ได้ไม่เกิน         70,240 บาท/ปี
ปริญญาตรี กู้ได้ไม่เกิน       100,000 บาท/ปี
ทั้งนี้จะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริงในการศึกษารวมถึงค่าครองชีพ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมของสถาบันการศึกษานั้นๆ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการยื่นแบบขอกู้ / การค้ำประกัน (เงินกู้ เพื่อการศึกษา)

1. รูปถ่ายของผู้ยื่นขอกู้ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาเอกสารต่อไปนี้
    เอกสารของผู้ยื่นขอกู้
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    เอกสารของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และผู้รับรองรายได้
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

3. หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือ
4. หนังสือรับรองรายได้และฐานะของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
6. แผนผังแสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
7. ใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
8. ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันมิใช่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองต้องแนบเอกสารของผู้ค้ำประกันเพิ่มเติมดังนี้
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
    - หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้และฐานะ

9.สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ หากมีหลักฐานตามข้อ 3. แล้วไม่ต้องมีหลักฐานตามข้อ 4. และหากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน จะมีผลให้การพิจารณาอนุมัติกู้ยืมล่าช้า

วิธีการขอกู้ยืม (เงินกู้ เพื่อการศึกษา)

1. ผู้ประสงค์กู้ยืมขอแบบคำขอกู้ที่คณะกรรมการ กยศ. กำหนดได้ที่สถานศึกษา
2. กรอกแบบคำขอกู้ยืมและให้ผู้รับรองรายได้ลงลายมือชื่อรับรองแบบคำขอกู้ยืมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. ให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมพร้อมหลักฐาน ณ สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
แหล่งที่มา: http://www.studentloan.ktb.co.th/

 

บริการ เงินกู้ ,สินเชื่อเงินสด ,สินเชื่อส่วนบุคคล
ทั่วไทย

เงินกู้ กรุงเทพ,สินเชื่อเงินสด กรุงเทพ
เงินกู้ เชียงใหม่ ,สินเชื่อเงินสด เชียงใหม่
เงินกู้ เชียงราย ,สินเชื่อเงินสด เชียงราย
เงินกู้ เพชรบุรี ,สินเชื่อเงินสด เพชรบุรี
เงินกู้ เพชรบูรณ์ ,สินเชื่อเงินสด เพชรบูรณ์
เงินกู้ เลย ,สินเชื่อเงินสด เลย
เงินกู้ แพร่ ,สินเชื่อเงินสด แพร่
เงินกู้ แม่ฮ่องสอน ,สินเชื่อเงินสด แม่ฮ่องสอน
เงินกู้ กระบี่ ,สินเชื่อเงินสด กระบี่
เงินกู้ กาญจนบุรี ,สินเชื่อเงินสด กาญจนบุรี
เงินกู้ กาฬสินธุ์ ,สินเชื่อเงินสด กาฬสินธุ์
เงินกู้ กำแพงเพชร ,สินเชื่อเงินสด กำแพงเพชร
เงินกู้ ขอนแก่น ,สินเชื่อเงินสด ขอนแก่น
เงินกู้ จันทบุรี ,สินเชื่อเงินสด จันทบุรี
เงินกู้ ฉะเชิงเทรา ,สินเชื่อเงินสด ฉะเชิงเทรา
เงินกู้ ชลบุรี ,สินเชื่อเงินสด ชลบุรี
เงินกู้ ชัยนาท ,สินเชื่อเงินสด ชัยนาท
เงินกู้ ชัยภูมิ ,สินเชื่อเงินสด ชัยภูมิ
เงินกู้ ชุมพร ,สินเชื่อเงินสด ชุมพร
เงินกู้ ตรัง ,สินเชื่อเงินสด ตรัง
เงินกู้ ตราด ,สินเชื่อเงินสด ตราด
เงินกู้ ตาก ,สินเชื่อเงินสด ตาก
เงินกู้ นครนายก ,สินเชื่อเงินสด นครนายก
เงินกู้ นครปฐม ,สินเชื่อเงินสด นครปฐม
เงินกู้ นครพนม ,สินเชื่อเงินสด นครพนม
เงินกู้ นครราชสีมา ,สินเชื่อเงินสด นครราชสีมา
เงินกู้ นครศรีธรรมราช ,สินเชื่อเงินสด นครศรีธรรมราช
เงินกู้ นครสวรรค์ ,สินเชื่อเงินสด นครสวรรค์
เงินกู้ นนทบุรี ,สินเชื่อเงินสด นนทบุรี
เงินกู้ นราธิวาส ,สินเชื่อเงินสด นราธิวาส
เงินกู้ น่าน ,สินเชื่อเงินสด น่าน
เงินกู้ บุรีรัมย์ ,สินเชื่อเงินสด บุรีรัมย์
เงินกู้ บึงกาฬ ,สินเชื่อเงินสด บึงกาฬ
เงินกู้ ปทุมธานี ,สินเชื่อเงินสด ปทุมธานี
เงินกู้ ประจวบคีรีขันธ์ ,สินเชื่อเงินสด ประจวบคีรีขันธ์
เงินกู้ ปราจีนบุรี ,สินเชื่อเงินสด ปราจีนบุรี
เงินกู้ ปัตตานี ,สินเชื่อเงินสด ปัตตานี
เงินกู้ พระนครศรีอยุธยา ,สินเชื่อเงินสด พระนครศรีอยุธยา
เงินกู้ พะเยา ,สินเชื่อเงินสด พะเยา
เงินกู้ พังงา ,สินเชื่อเงินสด พังงา
เงินกู้ พัทลุง ,สินเชื่อเงินสด พัทลุง
เงินกู้ พิจิตร ,สินเชื่อเงินสด พิจิตร
เงินกู้ พิษณุโลก ,สินเชื่อเงินสด พิษณุโลก
เงินกู้ ภูเก็ต ,สินเชื่อเงินสด ภูเก็ต
เงินกู้ มหาสารคาม ,สินเชื่อเงินสด มหาสารคาม
เงินกู้ มุกดาหาร ,สินเชื่อเงินสด มุกดาหาร
เงินกู้ ยโสธร ,สินเชื่อเงินสด ยโสธร
เงินกู้ ยะลา ,สินเชื่อเงินสด ยะลา
เงินกู้ ร้อยเอ็ด ,สินเชื่อเงินสด ร้อยเอ็ด
เงินกู้ ระนอง ,สินเชื่อเงินสด ระนอง
เงินกู้ ระยอง ,สินเชื่อเงินสด ระยอง
เงินกู้ ราชบุรี ,สินเชื่อเงินสด ราชบุรี
เงินกู้ ลพบุรี ,สินเชื่อเงินสด ลพบุรี
เงินกู้ ลำปาง ,สินเชื่อเงินสด ลำปาง
เงินกู้ ลำพูน ,สินเชื่อเงินสด ลำพูน
เงินกู้ ศรีสะเกษ ,สินเชื่อเงินสด ศรีสะเกษ
เงินกู้ สกลนคร ,สินเชื่อเงินสด สกลนคร
เงินกู้ สงขลา ,สินเชื่อเงินสด สงขลา
เงินกู้ สตูล ,สินเชื่อเงินสด สตูล
เงินกู้ สมุทรปราการ ,สินเชื่อเงินสด สมุทรปราการ
เงินกู้ สมุทรสงคราม ,สินเชื่อเงินสด สมุทรสงคราม
เงินกู้ สมุทรสาคร ,สินเชื่อเงินสด สมุทรสาคร
เงินกู้ สระแก้ว ,สินเชื่อเงินสด สระแก้ว
เงินกู้ สระบุรี ,สินเชื่อเงินสด สระบุรี
เงินกู้ สิงห์บุรี ,สินเชื่อเงินสด สิงห์บุรี
เงินกู้ สุโขทัย ,สินเชื่อเงินสด สุโขทัย
เงินกู้ สุพรรณบุรี ,สินเชื่อเงินสด สุพรรณบุรี
เงินกู้ สุราษฎร์ธานี ,สินเชื่อเงินสด สุราษฎร์ธานี
เงินกู้ สุรินทร์ ,สินเชื่อเงินสด สุรินทร์
เงินกู้ หนองคาย ,สินเชื่อเงินสด หนองคาย
เงินกู้ หนองบัวลำภู ,สินเชื่อเงินสด หนองบัวลำภู
เงินกู้ อ่างทอง ,สินเชื่อเงินสด อ่างทอง
เงินกู้ อำนาจเจริญ ,สินเชื่อเงินสด อำนาจเจริญ
เงินกู้ อุดรธานี ,สินเชื่อเงินสด อุดรธานี
เงินกู้ อุตรดิตถ์ ,สินเชื่อเงินสด อุตรดิตถ์
เงินกู้ อุทัยธานี ,สินเชื่อเงินสด อุทัยธานี
เงินกู้ อุบลราชธานี ,สินเชื่อเงินสด อุบลราชธานี
 

เงินกู้,เงินกู้ด่วน,สินเชื่อเงินสด,เงินด่วน,สินเชื่อส่วนบุคคล,สินเชื่อบุคคล,กู้เงินด่วน,กู้เงิน,บัตรกดเงินสด,บัตรเงินสด
Copyright 2006-2011 Thaipaq.com All rights reserved.  บริการข้อมูล เงินกู้,เงินกู้ด่วน,สินเชื่อเงินสด,เงินด่วน,สินเชื่อส่วนบุคคล,สินเชื่อบุคคล,กู้เงินด่วน,กู้เงิน,บัตรกดเงินสด,บัตรเงินสด